Privacy Statement.

Anderis B.V. en haar dochterondernemingen, de overkoepelende houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen (hierna het “Concern”), gevestigd aan Biestsestraat 6a 5084 HE Biest-Houtakker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.anderis.nl
Hoofdkantoor
Biestsestraat 6a
5084 HE Biest-Houtakker
+31 13 505 0090

Perry Liebregts is de functionaris gegevensbescherming van het Concern en is te bereiken via het volgende e-mailadres: privacy@anderis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Het Concern verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam.
Geslacht.
Geboortedatum.
Geboorteplaats.
Adresgegevens.
Telefoonnummer.
E-mailadres.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch:
Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Het Concern verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Categorie

Persoonsgegevens

Curriculum Vitae (cv)

Personalia

Adres

BSN

Bewaartermijn

Wettelijke termijn

Wettelijke termijn

Wettelijke termijn

Wettelijke termijn

Wettelijke termijn

Reden

Ter uitvoering van onze dienstverlening.

Ter uitvoering van onze dienstverlening.

Ter uitvoering van onze dienstverlening.

Ter uitvoering van onze dienstverlening.

Ter uitvoering van onze dienstverlening.

Het Concern verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (zoals: arbeidsbemiddeling, detachering, kandidatenpool, etc.).
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Het Concern verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Het Concern neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Het Concern bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden:
Het Concern deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Concern blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Het Concern uw persoonsgegevens aan andere derden, zoals mogelijke klanten van Het Concern. Dit doen wij uiteraard alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Het Concern gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Concern en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@anderis.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Het Concern wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Het Concern neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons hoofdkantoor middels eerder genoemd telefoonnummer of via de functionaris gegevensbescherming: privacy@anderis.nl